Kaszap István


Cserkészről - cserkésznek

Ki volt Kaszap István?
Kaszap István (1916-1935);a székesfehérvári 85. sz. Zrínyi cs. cs. tagja,őrsvezető, kétszeres dunántúli tornászbajnok,boldoggá avatása folyamatban.Példaképünk.

A cserkész
„Kit nevezek én cserkésznek? – Azt, aki mindenben jópéldát mutat. Nem durváskodik és értetlenkedik, komolyés férfias, de emellett vidám és jókedvű is. Mindenképpenaz olyan cserkészt, aki minden téren, a cserkészetben,hazájával szemben és Istennel szemben isízig-vérig kötelességét teljesítő cserkész.” (Kaszap István)
Hogyan válik egy indulatos kisdiákból a fenti vallomást megfogalmazó, vonzóan jóképű cserkész?Igen, nincs mit szégyellni, indulatos volt, csapkodó, hirtelen, meggondolatlan. A kisdiák gimnazista lett, cserkész és kongreganista. És elkezdődött az önnevelés lassú, szívós folyamata. Nem volt szégyen az esti önvizsgálatot segítő Franklin tábla. S ez így ment estéről-estére.
És a sport: bajnok a dunántúli csapattal. Ez adta a tartást, a szívós kitartást a javuló tanulásban. Segítette a mélyülő istenkapcsolat, az imádságos és a szentségi élet, az oltárszolgálat. És szolgálat a cserkészetben, szolgálat a cserkészotthonban. Na, ki járt elől a „szolgai munkában”: favágás, takarítás, vízhordás? Ki, ha nem ő? Kit is jelöltek őrsvezetőnek? Kit, ha nem őt?!

A bajnok
„A hegy tövében egy kis tisztáson néznek farkasszemet sátraink az erdő mélyével. Táborunk közepén lobog a félárbocra eresztett trikolór, ettől oldalt nyírfakeresztünkemelkedik őrködőn a sátrak fölé.” (Kaszap István)„Gyakran megtette, hogy elhagyta a tábort, bement az erdőbe, nézegette, csodálta a természetet, mert értette már a nyelvét…” (feljegyzések Kaszap Istvánról)Kaszap István (jobbról a negyedik) a 17 éves ciszterci diák, dunántúli ifjúsági tornászbajnok.

Az őrsvezető
Kaszap István imája őrséért„Íme, új kis gárda indul a cserkészet kapuja felé azzal a nemes céllal, hogy emberebb ember és magyarabb magyar legyen belőle. A drága ifjúság örökös lelkesedésévellátnak hozzá, hogy egész életükre szívükbe véssék, örökre szívükbe zárják a tíz törvényt. Messze a cél, sok a küzdelem, Istenem, adj sok erőt e kis gárdának.”Hallod ezeket a szavakat? Érzed ezt a felelősséget? Egy tizenhat éves fiú! Mit fiú!Kész fiatalember, tartással, karakterrel! A példaadás öntudatával. A földi és égi hivatáskeresésével. És éppen emiatt céltudatos tanulással, céltudatos nyelvtanulással.Nemcsak az iskolát, a szünetet, a táborokat is ez hatotta át: „...És az őrök látják, hogy aKakas őrs sátrában valaki mozog. … minden reggel fél órával korábban kelt, kimentaz erdő szélére és ott leülve imádkozott.” Vigyázz! Nem faszent volt! „Nem is tudtuk,hogy szent volt”, vallotta róla pár éve egy idős cserkészpap, aki együtt mosogatott vele a táborokban. Igen, vidám volt és jókedvű, sportoló és bajnok, edzett és mélylelkű.
Lassan érlelődött lelkében a gondolat: mindent, amit kapott, és mindent, amit szorgalommal, edzéssel, elmélyülő imával, szentségi élettel maga épített föl - visszaadni. Visszaadni Istennek a szerzetesi, a papi szolgálattal. És Isten visszavette. Túl hamar. Túl sok szenvedéssel, másfél évi hősiesen viselt fájdalmas gyötrelemmel. Akkor minden igyekezet hiába volt? Utolsó, papírra jegyzett szavai valljanak erről:„Isten veletek! Odafönt majd találkozunk...Ne sírjatok! Mennyei születésnap ez.”

A költő vallomása
Kaszap István (részletek)
Mit daloljak róla bábeli korunknak?Hogy tiszta diák volt? Tornászbajnok? Cserkész?Papjelölt? Százezer piros szekfű közülaz egyik szekfűről mit mondhat a kertész?
Hát legyen legenda! Komor történelmünkkínzókamrájában borzongunk: ha tisztánmutat egy kis mennyet egy legenda-ablak,nyissuk ki! Legendánk legyen Kaszap István.
Szent volt-e? Ki tudja? Csak az Isten tudja,kik a fárosz-fényű Szent-jelzőjű tisztáks a történelemben a Bibliában Istenszenvedők vágyában sejteti sok titkát.
Ez történt: sokfelé a megkínzott lelkekkivirultak tőle s csodát zsolozsmáznaks addig zengik, míg a Pápa úr meghalljas kihirdeti végül Városnak—Világnak.
(Mécs László)

Akkor szent volt? – kérdezzük bátortalanul.Isten elfogadta áldozatát, és sokak imája, akik közbenjárását kérték, meghallgatásratalált. Feleljenek a hálatáblák sírja fölött: több mint 1,200.1941-ben Shvoy Lajos székesfehérvári püspök kezdeményezésére megkezdődötta boldoggá avatási eljárás. Lelassította a kommunista diktatúra, de a rendszerváltás után új lendületet kapott. Nagy előrelépést jelentett, hogy XVI. Benedek pápa 2006 decemberében elfogadta azt a dekrétumot, mely elismeri, hogy Kaszap István, Isten Szolgája hősies fokon gyakorolta a keresztény erényeket.

„Nem is tudtuk, hogy szent volt”
Kaszap István közbenjárását kérő imádság:Jóságos Jézus, aki azt mondottad, „ha valaki utánam akar jönni, vegye fel keresztjét és kövessen engem”, tekints hű szolgádra, Kaszap Istvánra, és az ő közbenjárásáraadd meg nekünk, amit kérünk Tőled, feltéve, hogy az javunkra válik. Mindenképpen add meg azonban a kegyelmet, hogy az ő példájára mi is mindig hűségesenszolgáljuk a Szeretet Székhelyét, Szentséges Szívedet.Amen.
Kaszap István boldoggáavatását kérő fohász:Kérünk Istenünk, ajándékozz a mai ifjúság számára új példaképet Kaszap István személyében; add, hogy mihamarabb a magyar boldogok sorában tisztelhessük őt!
Ha bajban vagy, sűrűn mondogasd:Kaszap István SEGÍTS!
A Kaszap István közbenjárásának tulajdonított imameghallgatásokat a következő címre várják:Püspöki Hivatal Székesfehérvár, 8001 Pf.178.