Vezetőképzés Hivatásfelkészítő

Teljes tematika (ŐVK, STVK, CSTVK)

Cserkészvezetőink ellenszélben hajóznak

A mai fiatalok egy sok szempontból szétrombolt és értékvesztett világban élnek. A médiában művészetnek vagy tudománynak álcázott romboló és erkölcsi szabadosság zülleszti nap-mint-nap a családok és fiatalok életét. Az önmegvalósítást hirdető — tedd amit ösztönöd diktál — liberális felfogás, önmagát kiélő modellt állít a fiatalság elé. Zavaros, hamis próféták hirdetik a sokszor üzleti alapon működő szekták csapdába ejtő tanait. Szétesnek a családi kapcsolatok, és az összetartozások egyre gyakrabban csak házasság nélküli szexuális kapcsolatokra korlátozódnak. A gyermek egyre többször mint nemkívánatos tényező szerepel.


Töretlen hittel

Ebben a megmételyezett világban hirdeti és vallja a magyar cserkészet az Isten által meghatározott értékrendet, melyben a rendezett családi élet, a tiszta erkölcs, az önuralom, a kötelességteljesítés, a jellemes életre való törekvés, a hazaszeretet, a népi értékek megbecsülése és a nemzet önzetlen szolgálata önként vállalt kötelesség. Mindezek hosszútávú önzetlen vállalására kizárólag a vallásos hitből és a hazaszeretetből lehet erőt meríteni. Ezért vált szükségessé a Magyar Cserkészszövetség vezetőképzésében az Alapszabályunkban rögzített valláserkölcsi alapokkal való azonosulás tudatosítása, a sérült világ megnyilvánulásainak ellentmondó, és a fogadalmunk szerinti Isten, haza és embertársak szolgálatára szóló lelki felkészítés igénye.

A Táborkereszt összeállított egy részletes hivatásfelkészítő tematikát az őrsvezetőképzés, a segédtisztképzés és a tisztképzés részére.


A VEZETŐKÉPZÉS Szakaszai:

Az őrsvezetői, a segédtiszti és a tiszti képzés

Részei:

1, hivatásfelkészítő tábor, illetve képzés végén: kulcspróba (önminősítés)

2, tanfolyam, tábor, előtte: táborkapu próba (feltétel: a kulcspróba)

3, módszertani tábor végén: fogadalom és képesítés (feltétel: képesítési próba)


A hivatásfelkészítő képzés célja

A hivatásfelkészítő képzés a különböző fokozatú vezetőképzések első és szerves része, melyet az illetékes képzési szervek a (szövetség, kerületek) a vallási közösségek (Táborkereszt, ICHTHÜSZ) bevonásával valósítanak meg, párhuzamosan a katolikus és protestáns cserkészvezető jelöltek részére. A hivatásfelkészítés célja nem hittan tanítás, hanem a cserkészetben — a vezetőtől elvárt vallásos élet tudatosítása, — azonosulás a hitbeli ismereteivel, — az elkötelezettség felkeltése, — az elvárt cserkészvezetői magatartás és életforma elsajátítása, így • a felelősség-vállalás, • a többi vezetővel való együttműködési készség megszerzése, • a vezetés szolgálat jellegének elsajátítása, • a kereszténység és a magyar nemzet melletti elkötelezettség felkeltése, valamint • a vezetéshez nélkülözhetetlen örömteli áldozatvállalás tudatosítása Isten munkatársaként. A fenti képzés sajátos módszerével a vezető belső meggyőződését alakítja és jellemét építi, éppen ezért sem a családi környezet, sem a hitoktatás, sem az egyházi iskolai végzettség nem pótolja. A képzés után a jelöltek önmagukat minősítik, hogy alkalmasnak tartják-e magukat az elkötelezett szolgálat jellegű vezetés hosszútávú vállalására. A képzésvezetővel közösen eredményesnek elismert jelöltek a kulcspróba jelvényét kapják meg.


A képzés rendje

A képzés eredményességét a témánként egy nap átívelő programja hozza létre, melyben három kétórás képzési tömb szerepel. Minden egyes tömbben (gondolatébresztő) előadások, Istennel való egyéni meditációk (befeléfordulás), őrsi (kiscsoportos) megbeszélések (eszmecsere) és közös konzultációk (együttgondolkodás) kapnak helyet, melyek a vezetőjelöltek elkötelezett vezetői cserkészlelkiségük kialakítását együttesen szolgálják. Ehhez nyújt segítséget a délutáni szentmise és szentáldozás, valamint az esti módszertani tábortűz.


A képzés megszervezése

A képzéshez megfelelő zavartalan hely szükséges. Az étkezést a „háttérgazda cserkészek" adják, hogy a vezetőjelöltek minden idejüket önképzésükre és önnevelésükre fordíthassák. A hivatásfelkészítő képzés vezetőit a képzés parancsnoka a Táborkereszttel (a reformátusok részére a továbbiakban is értelemszerűen mindig az ICHTHÜSZ-szel) együttműködve kéri fel kellő időben, akik a Táborkereszt által kidolgozott alábbi tematika szerint a Táborkereszt képzésvezető által felkészítve vezetik a foglalkozást.


Teljes tematika (ŐVK, STVK, CSTVK 1997)

Taralomjegyzék:

Az emeltszintű VEZETŐKÉPZÉS 4

Rövidített tematikák (őv., st., cst.) 6

Tematikák 9

Az őrsvezetőképzés hivatásfelkészítő szakasza 9

A segédtisztképzés hivatásfelkészítő szakasza 18

A tisztképzés hivatásfelkészítő szakasza 32

Feladatlap (minta) 47

Napiparancs napirenddel (minta) 48